آدرس :  بندرعباس -انتهای بلوار امام حسین-پردیس دانشکده پزشکی بندرعباس

 

      شماره تلفن :    33710366-076