پزشکی عمومی

دستیاری

تحصیلات تکمیلی 

کارشناسی تغذیه