دکتر حسین منتظر قائم

مدیر شورا

 

دکتر فرهاد قدیری

دبیر شورا

 

دکتر مهسا رحیم زاده 

عضو شورا

دکتر کیانوش ملک زاده 

عضو شورا

دکتر فاطمه شاعر زاده

عضو شورا