صفحه اصلی > امور آموزشی 

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دوره دﻛﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ    (دانلود)

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان               (دانلود