اهداف

معاونت آموزشی علوم پایه با استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده اساتید محترم و دانشجویان گرامی در نیل به اهداف زیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی نماید.

•تامین منابع و امکانات مورد نیاز جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش

  استفاده از امکانات نوین آموزشی

تقویت بنیه علمی گروه های آموزشی با بهره گیری از دانش اساتید مجرب و دلسوز

توسعه مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی

بهبود فضاهای آموزشی گروه های آموزشی علوم پایه

ایجاد محیطی علمی و صمیمی

 

شرح وظایف معاونت علوم پایه دانشکده پزشکی

1. نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی

2. اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه

3. هماهنگی با مسئولین دانشکده جهت امور جاری در معاونت آموزشی

4. ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی های آموزشی

5. ا رزیابی فعالیتهای آموزشی و گزارش آن به رئیس دانشکده

6. پیگیری و نظارت مصوبات شورای آموزشی دانشکده

7. شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه وشورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

8. انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

9. مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزش پایه و فیزیو پاتولوژی  ونظارت بر تنظیم برنامه های درسی و امتحانی

10. همکاری با مراکز EDC و EDO در ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی اساتید، دانشجویان  

11. هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

12. نظارت بر فعالیت های اداره آموزش دانشکده اعم از برنامه ریزی درسی، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان

13. نظارت بر حسن برگزرای کلاس های آموزشی، برگزاری امتحانات پایان ترم، پیگیری مشکلات آموزشیدانشجویان درمقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی

14. نظارت بر هماهنگی اداره آموزش با سایر دانشکده ها در خصوص پوشش دادن واحدهای آموزشی از طرف گروه های مربوطه

15. نظارت بر حسن انجام وظیفه اساتید مشاور دانشکده  در امر مشاوره و راهنمایی دانشجویان

16. تعامل و همکاری با سایردانشکده ها در خصوص رفع مشکلات آموزشی پژوهشی و رفاهی فرهنگی اعضای هیات علمی و  کارکنان

17. شرکت در جلسات گزینش استاد مربوط به دانشکده

18. پیگیری و رفع کمبود نیروی آموزشی در دانشکده از طریق کارگزینی دانشگاه

19. درخواست، پیگیری و تهیه تجهیزات آموزشی و پژوهشی

20. رفع کمبود و مشکلات  کلاس های درس در دانشکده

21. هماهنگی با مدرسین غیر از دانشکده پزشکی که جهت دانشجویان رشته پزشکی درس ارائه می دهند.

22. بررسی وضعیت دانشجویان میهمان و انتقالی

23. برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

24. بازنگری برنامه های آموزشی در شورای آموزشی دانشکده وارائه پیشنهاد به مراجع بالاتر جهت اعمال تغییرات (در صورت نیاز)

25. برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

26. اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه

27. دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و انجام اقدامات ضروری

28. ایجاد تسهیلات مورد نیاز برای برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی