صفحه اصلی > سامانه ها > سامانه درخواست مهمانی و انتقالی دانشجویان 

 

سامانه ثبت درخواست هاي انتقالي به آدرس:

http://transmission.behdasht.gov.ir

 

سامانه ثبت درخواست هاي ميهمان به آدرس:

http://guest.behdasht.gov.ir