• دانشکده پزشکی بندرعباس

  • افتتاح باشگاه ورزشی پردیس علوم پزشکی هرمزگان

  • مسجد دانشکده پزشکی هرمزگان

  • کتابخانه دانشکده پزشکی هرمزگان

  • اولین جشن روپوش سفید جهت ورود به بخش های بالینی ورودی 90

سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی